Informacja dla osób uprawnionych do zwrotu kosztów dojazduKoszty dojazdu powinny być udokumentowane za pomocą biletów lub oświadczenia o korzystaniu z własnego samochodu (w uzasadnionych przypadkach) przy czym:
  • W przypadku korzystania z własnego samochodu  zwracana będzie kwota do wartości biletu najtańszego środka transportu na danej trasie, po złożeniu przez uczestnika projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu z podaniem: trasy dojazdu, kosztu.
  • Uczestnik projektu może przedstawić komplet biletów przejazdowych ( tam i z powrotem) za każdy dzień uczestniczenia w danej formie wsparcia potwierdzony listą obecności. Uczestnik musi jednak potwierdzić, że koszt dojazdu dotyczy najtańszego przejazdu publicznymi środkami transportu (np. bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS, komunikacji miejskiej) na danej trasie. 
  • Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko uczestników projektu, których miejsce  zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowany jest staż zawodowy.

Projekt pn. "Udany start z UNI 2" realizowany przez Uniwersytet Opolski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
dol