RekrutacjaPublikujemy ostateczną listę osób, które zostały zakwalifikowane do zawarcia umów o realizację stażu zawodowego w ramach projektu pn "Udany start z UNI 2".

Publikujemy listę rezerwową, w przypadku braku możliwości zawarcia umów o realizację stażu zawodowego przez osoby pierwotnie zakwalifikowane, propozycję zawarcia umów stażowych otrzymają osoby z listy rezerwowej.
Osoby wstępnie zakwalifikowane do zawarcia umów  o realizację stażu zawodowego zapraszamy na spotkania zgodnie z załączonym harmonogramem.Publikujemy listę osób, które zostały zakwalifikowane do zawarcia umów o realizację stażu zawodowego w ramach projektu pn "Udany start z UNI 2". Jednocześnie informujemy, iż w ciągu najbliższych dni zorganizujemy cztery spotkania liczące po 15 osób zakwalifikowanych do zawarcia umów o realizację stażu zawodowego. Terminy spotkań zostaną Państwu przesłane drogą elektroniczną. Opublikowana lista jest listą wstępną, która zostanie zatwierdzona w dniu 31.01.2011r., po rozpatrzeniu ewentualnych uwag oraz protestów składanych do dnia 28.01.2011r. w siedzibie AIP UO mieszczącej się w DS "Kmicic", pokój nr 1, 45-054 Opole,ul. Grunwaldzka 31.


Jednocześnie publikujemy listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane o możliwości zawarcia umów o realizację stażu zawodowego, w przypadku rezygnacji osób pierwotnie zakwalifikowanych do zawarcia umów stażowych.Publikujemy listę osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie
 pn "Udany start z UNI 2"

W ramach pierwszego etapu każdy z 75 uczestników projektu zostanie zaproszony na indywidualne spotkanie z doradcą. Doradztwo będzie prowadzone w dniach od 15.12.2010 do 15.01.2011
WAŻNA INFORMACJA dotycząca aplikowania 
do projektu "Udany start z UNI 2"

Osoby składające dokumenty rekrutacyjne do projektu pn. „Udany start z UNI 2”zamieszkujące tymczasowo na terenie województwa opolskiego proszone są o dołączenie do kompletu dokumentów rekrutacyjnych, następującego dokumentu:
  •  Zaświadczenie o zameldowaniu tymczasowym na terenie województwa opolskiego 
Ww. dokument jest niezbędny w celu spełnienia wymogów formalnych rekrutacji. 

Szukasz szansy zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w renomowanych firmach województwa opolskiego

JESTEŚ OSOBĄ MŁODĄ, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 25 ROKU ŻYCIA

Zgłoś się!!!


Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego ogłasza nabór na płatne staże dla osób do 25 r. życia, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa Opolskiego, pozostające bez zatrudnienia. 

Staże organizowane są w ramach projektu pn. „Udany start z UNI 2”  współfinansowanego jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI , Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Kandydat zainteresowany odbyciem stażu powinien zapoznać się z regulaminem

oraz 

wypełnić i złożyć do Koordynatora Programy (AIP UO) mieszczącego się przy ul. Grunwaldzkiej 31 Dom Studenta „Kmicic” pok. Nr 1 następujące dokumenty aplikacyjne:
By ułatwić wybór przedsiębiorstwa, zachęcamy do zapoznania się z wykazem firm, które wyraziły chęć współpracy w projekcie. 

UWAGA!!! PRZEDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI  

Rekrutacja trwa
od 22 listopada 2010 r. do 03 grudnia 2010 r. 

Szczegółowych informacji uzyskać można w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (D.S. „Kmicic” pok. Nr 1, ul. Grunwaldzka 31) lub pod nr tel. 774527457   oraz pod adresem e-mail: inkubator@uni.opole.pl   


Informacja dla osób składających dokumenty rekrutacyjne 
Wyjaśnienie definicji "osoby pozostającej bez zatrudnienia" 
oraz definicji "osoby nieaktywnej zawodowo".

Osoba pozostająca bez zatrudnienia - Osoba w wieku 15–64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego), zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).

Osoba nieaktywna zawodowo - osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.Projekt pn. "Udany start z UNI 2" realizowany przez Uniwersytet Opolski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
dol