Grupy docelowe


Grupę docelową stanowią osoby do 25 r. życia, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa Opolskiego, pozostające bez zatrudnienia oczekujące pomocy w wejściu na otwarty rynek pracy. Projekt zakłada udział w nim grupy 75 osób (przyjmuje się zgodne z zasadą równych szans, założenie, iż w związku z trudniejszą sytuacją na rynku pracy kobiet w tej grupie wiekowej , grupa ta będzie bardziej reprezentowana w projekcie zakłada się udział w nim co najmniej 45 kobiet na 75 BO) wszystkie z nich zostaną objęte formami pomocy bezpośredniej (staże, opracowanie IPD, warsztaty, szkolenia). Dla każdego z uczestników projektu przygotowany zostanie Indywidualny Plan Działania.

Dobór uczestników przeprowadzony będzie zgodnie z założeniami polityki równych szans. Nabór będzie podlegał procedurze konkursowej w oparciu o Regulamin Rekrutacji. Rekrutacja odbędzie się na podstawie dokumentów dostępnych na stronie internetowej AIP projektu (formularz zgłoszeniowy oraz deklarację uczestnictwa). Wybór do projektu i na staż zostanie dokonany przez Komisję rekrutacyjną spośród wszystkich złożonych zgłoszeń. Ocena oprócz weryfikacji formalnej (w tym przynależności do odpowiedniej grupy docelowej) obejmie ocenę wniosków pod kątem branży w której odbywany będzie staż, planowanego zakresu stażu i możliwości zakończenia stażu przyjęciem osoby do pracy. Przy wyborze uwzględnione zostanie również założony większy udział w projekcie kobiet (niedoreprezentowanej płci – zakłada się udział w projekcie 45 kobiet na 75 uczestników oraz 36 kobiet na 60 staży).

Osoba uzyska status BO pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych działania 6.1.1 PO KL oraz wymogów rekrutacyjnych.

Projekt pn. "Udany start z UNI 2" realizowany przez Uniwersytet Opolski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
dol