O projekcie


Jak pokazują dane statystyczne dotyczące Opolskiego rynku pracy sytuacja na nim wśród osób aktywnych zawodowo w grupie wiekowej do 25 roku życia jest trudna (dane stat. pozyskane z opolskiego o/GUS dot. sytuacji społeczno gospodarczej oraz aktywności ekonomicznej ludności za IV kwartał 2009). Jak pokazują statystyki od wielu lat odsetek osób w tej grupie wiekowej -aktywnych zawodowo jest jednym z najniższych i wynosi obecnie około 36% (drugą grupę o najmniejszej aktywności zawodowej stanowią osoby po 55 roku życia). W ostatnim okresie czasu, w związku z kryzysem według regionalnych danych statystycznych w IV kw. 09 r. wśród aktywnych zawodowo pracujący stanowili 91,0%, a bezrobotni 9,0% (w analogicznym okresie poprzedniego roku odpowiednio: 94,4% i 5,6%). W stosunku do IV kw. 08 r. spadła liczba osób pracujących (o 3,7%), wzrosła natomiast liczba osób bezrobotnych (o 58,3%). W porównaniu do poprzedniego kwartału liczba pracujących spadła o 0,5%, a liczba bezrobotnych o 7,3%. Uwagę należy zwrócić również na inny wskaźnik dotyczący aktywności zawodowej pokazujący dysproporcję w zakresie aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn. Podobnie jak w poprzednich kwartałach wyższym poziomem aktywności zawodowej charakteryzowali się mężczyźni. Współczynnik aktywności zawodowej wśród mężczyzn wyniósł 64,5% i był znacznie wyższy niż dla kobiet 35,5%. Występująca około 20% dysproporcja w tych dwóch grupach jasno wskazuje na trudności aktywizacji zawodowej kobiet. Nie lepiej sytuacja kształtuje się w zakresie osób bezrobotnych gdzie najwyższy wskaźnik bezrobocia występuje właśnie w grupie wiekowej do 25 roku życia. To pokazuje, że w tej grupie wiekowej występują problemy ze znalezieniem pracy lub odpowiednim w wejściem na rynek pracy. Przyczyny takiej sytuacji podzielić można na trzy główne grupy:

  • społeczno – gospodarcze (niezależne od pracowników jak i pracodawcy),
  • leżące po stronie pracodawców,
  • leżące po stronie osób wchodzących na rynek pracy.

Problemy związane ze znalezieniem pracy można próbować zmieniać poprzez podjęcie odpowiednich działań niwelujących lub redukujących bariery pojawiające się podczas wejścia na rynek pracy. Niedobra sytuacja na rynku pracy powoduje, iż popyt przewyższa podaż co powoduje sytuację w której pracodawcy mogą żądać od nowo przyjmowanych osób zbyt wygórowanych wymagań w zakresie doświadczenia. Jeżeli dołożymy do tego brak po stronie osób młodych wiedzy na temat możliwości zatrudnienia i brak umiejętności samoorganizacji oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia wyklaruje nam się sytuacja w której młoda osoba będzie miała trudność ze skutecznym wejściem na rynek pracy.

Jeżeli chodzi o czynniki społ.-gosp. działania zmierzające do ograniczenia barier zależą od działań podejmowanych przez instytucje Państwa. Natomiast negatywne czynniki leżące po stronie pracodawców i pracowników możemy niwelować na poziomie naszego regionu i temu ma służyć realizacja projektu.

Podstawowe problemy i bariery opisane powyżej można redukować poprzez działania zmierzające np. do nabycia podstawowego doświadczenia w pracy zawodowej (udział w stażach), a brak rozwiniętych umiejętności miękkich z zakresu poruszania się po rynku pracy poprzez udział w odpowiednich modułach szkoleniowych i warsztatach.

Możliwość zdobycia praktycznych umiejętności podczas staży oraz wiedzy podczas szkoleń i warsztatów przełamuje zidentyfikowane problemy i uświadamia jak stawiać pierwsze kroki w życiu zawodowym. Świadomość istniejących problemów i barier oraz informacje przekazywane przez osoby będące klientami AIP powodują podjęcie działań zmierzających do likwidacji opisanych barier.

W przygotowaniu takiego kształtu projektu pomogły wcześniejsze konsultacje z potencjalnymi Beneficjentami, które dotyczyły charakteru, formy, tematyki oraz czasu na realizację elementów poszczególnych modułów. Dzięki uzyskanym informacjom opracowano program odpowiadający na zapotrzebowanie potencjalnych uczestników projektu.

Konsultacje oraz wcześniej realizowane projekty, a także informacje pozyskiwane z innych źródeł (chociażby badania własne UO jak i np. Badanie socjologiczne "Losy absolwentów szkół zawodowych ponadgimnazjalnych ") potwierdzają potrzeby osób wkraczających na rynek pracy. Zaplanowane działania staże, szkolenia, warsztaty pozwolą na przezwyciężenie barier blokujących lub utrudniających wejście na rynek pracy. Staże pozwolą na zdobycie doświadczenia początkowego na rynku pracy, a szkolenia i warsztaty pomogą lepiej przygotować się merytorycznie.

Celem głównym projektu jest dobre przygotowanie osób młodych do wejścia na regionalny rynek pracy.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • Identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz ukierunkowanie w zakresie wyboru ścieżki kariery zawodowej dla wszystkich uczestników projektu – cel osiągnięty poprzez przygotowanie osobom młodym Indywidualnego Planu Działania (odbycie konsultacji z doradcą zawodowym i przygotowanie odpowiedniego dokumentu),
  • nabycie podstawowego doświadczenia w pracy zawodowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację 60 - 3 miesięcznych staży zawodowych w przedsiębiorstwach,
  • podniesienie wiedzy i nabycie doświadczenia w zakresie umiejętności miękkich z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, komunikacji i autoprezentacji. Cel osiągnięty poprzez organizację warsztatów i szkoleń tematycznych z zakresu Aktywnego poszukiwania pracy (m.in. przygotowanie odpowiednich dokumentów, opracowanie sposobów kontaktów z pracodawcą, wybór własnej ścieżki zawodowej)
  • Nabycie kompetencji kluczowych przez uczestników projektu z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości. Cel osiągnięty poprzez udział uczestników w warsztatach i szkoleń tematycznych z zakresu inicjatywności i przedsiębiorczości (rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej),

Projekt pn. "Udany start z UNI 2" realizowany przez Uniwersytet Opolski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
dol